23 Interior Photos vs. 272 Old Montauk Hwy #5, Montauk, NY Luxury Townhouse Tour